Privacybeleid Kamphorst Detachering

Als u ervoor kiest om ons vrijwillig informatie te verschaffen, zullen wij deze informatie gebruiken in overeenstemming met ons privacybeleid. Kamphorst Detachering is ervan overtuigd dat de persoonlijke levenssfeer van haar kandidaten, flexwerkers, werknemers, alsook van haar andere relaties en bezoekers van de website van essentieel belang is. De persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de eisen die de wet hieraan stelt.

 

Wie zijn we?

Kamphorst Detachering BV is een werkmaatschappij die samen met Kamphorst Flex BV en Kamphorst Personeel BV ressorteren onder de W. Kamphorst Holding BV, gevestigd te Kesteren, Joost van den Vondelstraat 1, en is verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingen (Verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming)

 

Technische informatie

Cookies en gegevensverzameling
Wij, en derde partijen, maken op deze website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die door een website op uw browser (op uw computer, tablet of mobiele telefoon) worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om het gebruik van de website te vergemakkelijken, te analyseren, de prestaties en gebruikerservaring te verbeteren en de relevantie van het aanbod op deze website en op websites van derden te verhogen.

De eerste keer dat u op onze website terecht komt, krijgt u de vraag een keuze te maken over de cookie instellingen. Indien u cookies weigert dan plaatsen we enkel functionele geanonimiseerde cookies. Deze cookies zijn technisch noodzakelijk om u de services te bieden die via deze website beschikbaar zijn en om bepaalde functies van de website te kunnen gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan het onthouden van uw voorkeursinstellingen of bewaarde of eerder bekeken vacatures of het geven van een melding bij een niet afgeronde sollicitatie zodat u de voortgang daarin niet kwijtraakt.

Indien u kiest voor “opslaan” of doorgaat op de website gaat u akkoord met het gebruik van alle overige cookies zoals, analytische cookies voor het bijhouden van statistieken en ook advertentie/targeting cookies.

Analytische cookies
We maken gebruik van cookies voor webstatistieken om de werking van de website te monitoren, de website te verbeteren op basis van prestaties en om de effectiviteit van campagnes te beoordelen. Wij gebruiken deze cookies om informatie te verzamelen over hoe onze website wordt gebruikt en hoe we de website kunnen verbeteren. Kamphorst Personeel meet het websitebezoek geanonimiseerd met Google Analytics. Wij gebruiken Google Analytics om bezoekersstatistieken te verzamelen om de werking van de website te kunnen monitoren en verbeteren. Google Analytics gebruikt cookies om niet-persoonlijk identificeerbare informatie over bezoekers aan deze website in verzamelde staat (browserversie, geografische regio, klikpad en bounce rates) te volgen om de ervaringen van eindgebruikers te verbeteren. Alleen wij en leveranciers namens ons hebben toegang tot de verzamelde data in Google Analytics.

Advertentie/targeting cookies
Gebruikmakend van deze cookies tonen wij voor u gepersonaliseerde en voor u relevante advertenties op andere websites en social media. Deze cookies worden geplaatst door Kamphorst Personeel en leveranciers namens Kamphorst Personeel. Met deze cookies vergroten wij de relevantie van het aanbod op de eigen website of op websites van derden op basis van anoniem surfgedrag op onze website. Zo kunnen we bijvoorbeeld zorgen dat de advertenties die u ziet relevanter zijn.  We delen deze informatie met andere derde partijen of platforms: alleen indien u daar toestemming voor hebt gegeven of zelf gebruik maakt van de beschikbare buttons van derde partijen zoals LinkedIn, Facebook en Google.

Verwijzing naar derde partijen (o.a. social media)
Onze website bevat links en buttons met verwijzingen naar websites of platforms van derde partijen. Dit zijn onder andere Facebook, Linkedin, Twitter en Instagram. Op het moment dat u een dergelijke link of button aanklikt, verlaat u onze website en zijn deze derde partijen verantwoordelijk voor het cookiegebruik op hun website of platform. Hier hebben wij geen invloed op. De voorwaarden van deze derde partijen zijn daarop van toepassing. We verwijzen daarom voor meer (cookie)informatie naar de desbetreffende websites of platforms.

 

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen uw gegevens vanaf het moment dat u uw gegevens invult of achterlaat op onze website, u zich inschrijft op één van onze vestigingen of op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening. We kunnen ook gegevens van u verzamelen indien u deze heeft geplaatst op publieke middelen waaruit zou kunnen blijken dat u geïnteresseerd zou zijn in werkgerelateerde dienstverlening. In dat geval zullen we u benaderen of u interesse heeft om zich bij ons in te schrijven conform onze voorwaarden en met inachtneming van dit privacystatement. Heeft u geen interesse dan kunnen wij relevante gegevens van u verwerken om uw wens niet door ons benaderd te worden, te kunnen honoreren.

 

Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de uitvoering van onze hr-dienstverlening, waaronder bemiddeling, uitzenden, detachering, payroll, werving & selectie, salarisadministratie en personeelsmanagement.

Meer specifiek, uw persoonsgegevens worden verwerkt om:

 • u aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten, dit gebeurt door onze medewerkers en deels geautomatiseerd (bijvoorbeeld bij een vacature-alert);
 • uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar vast of tijdelijk werk danwel een opdracht, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van testresultaten, referentiechecks, social media (indien dit voor de functie relevant is en bij de vacaturetekst is aangegeven), etc;
 • een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren;
 • een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen;
 • voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole;
 • kwaliteitsdoeleinden zoals certificering;
 • subsidies, premiekortingen e.d. aan te vragen;
 • als we een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u zijn aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, abeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.
 

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?

We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening; een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers. U bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die u verstrekt.

Meer specifiek gaat het om – onder andere – de volgende (documenten met) persoonsgegevens:

Bij inschrijving van kandidaten:

 • NAW gegevens, e-mail adres en andere contactgegevens;
 • geboortegegevens, leeftijd, geslacht;
 • curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring;
 • gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan;
 • gegevens over beschikbaarheid en verlof;
 • andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften;
 • pasfoto – op vrijwillige basis. Wij ontvangen deze gegevens bij voorkeur niet.

Op het moment dat u voor Kamphorst Detachering kunt gaan werken/werkt/heeft gewerkt:

 • nationaliteit, BSN-nummer, ID bewijs, werkvergunning;
 • overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie.
 

Met wie kunnen wij uw persoonsgegevens (kandidaten, flexwerkers, zzp-ers) delen?

Kamphorst Detachering kan uw persoonsgegevens doorgeven aan haar opdrachtgevers, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers) die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?”.

 

Persoonsgegevens van zakelijke relaties

Kamphorst Detachering verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen voor het verstrekken van informatie over de dienstverlening en om een zakelijke relatie te onderhouden en om een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.

We verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens van zakelijke relaties:

 • namen, contactgegevens en functies van contactpersonen.

Kamphorst Detachering kan de persoonsgegevens van zakelijke relaties doorgeven indien dit nodig is ter verwezenlijking van de doelstellingen van de zakenrelatie dan wel ten behoeve van de bemiddeling. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan sollicitanten of kandidaten, zakenpartners en onderaannemers (bv gegevensbewerkers) die namens haar diensten verlenen, en in alle overige gevallen waarin Kamphorst Detachering hiertoe verplicht kan worden, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of rechterlijk vonnis.

 

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van uw relatie tot Kamphorst Detachering en de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen.

Indien u zich heeft ingeschreven als werkzoekende blijven uw gegevens bewaard bij ons om met u in contact te blijven over mogelijkheden. U kunt uw gegevens zelf beheren en aanpassen. Ook kunt u zichzelf uitschrijven. Kamphorst Detachering vraagt periodiek of u uw inschrijving wilt voortzetten.

Indien u werknemer bent geweest van Kamphorst Detachering kunt u uw inschrijving eveneens zelf beheren, aanpassen of uw inschrijving beëindigen. Echter, bepaalde persoonsgegevens die zijn opgemaakt in de contractadministratie en de salarisadministratie zijn ten behoeve van bijvoorbeeld claims, audits en fiscale verplichtingen langer beschikbaar voor Kamphorst Detachering.

 

Inzage in, aanpassen en verwijderen van uw gegevens

Als u inzage wenst in uw totale persoonsgegevensverwerking en/of gegevens wilt wijzigen of verwijderen die u zelf niet kunt aanpassen, dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon bij Kamphorst Detachering.

 

Beveiliging

Kamphorst Detachering heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerden hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensbewerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Kamphorst Detachering met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

 

Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek

Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Kamphorst Detachering, dan kunt u per e-mail contact met ons opnemen info@kamphorstpersoneel.nl.
Ook indien er sprake is van een (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij u dit direct te melden via dit mailadres.

 

Wijzigingen

Kamphorst Detachering kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar privacystatement