Anti-discriminatiebeleid bij de dienstverlening van Kamphorst Detachering

Algemeen uitgangspunt

De bedrijfsvoering van Kamphorst Detachering is erop gericht om werkzoekenden een eerlijke kans op werk te geven, ongeacht diens leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens-, politieke of geloofsovertuiging, ras, etnische afkomst of nationaliteit. Bij de werving en selectie worden werkzoekenden gelijk behandeld doordat zij uitsluitend worden beoordeeld op criteria die functie-gerelateerd zijn.

Op basis van dit uitgangspunt is er door de directie van Kamphorst Detachering een anti-discriminatie beleid vastgesteld.

 

Doel

Het doel van dit beleid is om jegens de medewerkers en derden duidelijk en transparant te zijn over:

 1. Wat Kamphorst Detachering verstaat onder discriminatie/ discriminerende verzoeken;
 2. Wat het standpunt is van Kamphorst Detachering ten opzichte van discriminatie/ discriminerende verzoeken;
 3. Handelen door de medewerkers:
  • a. Wat van de medewerkers wordt verwacht hoe zij handelen tijdens hun werkzaamheden, met name bij de werkzaamheden (ter ondersteuning van de bedrijfsactiviteiten) rondom de werving en selectie;
  • b. Waar de medewerker terecht kan voor overleg en/ of een melding.
 4. Verantwoordelijkheden van de werkgever.
 

Definitie discriminatie

Onder discriminatie wordt verstaan: het maken van direct en indirect onderscheid tussen personen op grond van leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens-, politieke of geloofsovertuiging, ras, etnische afkomst of nationaliteit. Onder discriminatie wordt uitdrukkelijk ook verstaan het ingaan op verzoeken van opdrachtgevers om bij de werving en selectie onderscheid tussen personen te maken op basis van criteria die niet noodzakelijk of relevant zijn voor een goede invulling van de functie.

 

Standpunt van Kamphorst Detachering

a. Kamphorst Detachering wijst iedere vorm van discriminatie af.

b. Verzoeken van opdrachtgevers om bij de werving en selectie rekening te houden met bepaalde criteria worden uitsluitend gehonoreerd indien er sprake is van objectieve rechtvaardiging. Er is sprake van objectieve rechtvaardiging als het selecteren op de verzochte criteria:

 • Een legitiem doel is. Dit houdt in dat er een goede -functie gerelateerde- reden is om bij de werving en selectie te selecteren op betreffende criteria (een voorbeeld van een legitiem doel is veiligheid);
 • Resulteert in het bereiken van het legitieme doel, het middel is geschikt om het doel te bereiken;
 • In redelijke verhouding staat tot het doel, er is sprake van proportionaliteit ten opzichte van het doel;
 • Noodzakelijk is omdat er geen andere, minder onderscheid makende manier is om het doel te bereiken, er wordt voldaan aan het noodzakelijkheidscriterium.

c. Kamphorst Detachering tolereert niet dat de medewerkers discriminerend worden bejegend door derden. Onder medewerkers wordt hier tevens verstaan de werknemers die werkzaamheden verrichten onder leiding en toezicht van een inlener.

 

Handelen door de medewerkers

a. De medewerkers hebben een eigen verantwoordelijkheid om alert te zijn op verzoeken van opdrachtgevers met een discriminatoir karakter, dergelijke verzoeken te herkennen en er zorg voor te dragen dat er geen medewerking aan wordt verleend.

b. Indien de medewerker twijfelt over het al dan niet aanwezig zijn van een objectieve rechtvaardiging bij een verzoek van een opdrachtgever om bij de werving en selectie rekening te houden met bepaalde criteria, of vragen heeft hoe een verzoek af te handelen, kan de medewerker voor overleg terecht bij de directie van Kamphorst Detachering.

c. Indien de medewerker discriminatie signaleert en het aan de orde wil stellen, misstanden of wangedrag wil melden en/ of een vertrouwenskwestie aan de hand heeft, kan de medewerker ook terecht bij de directie van Kamphorst Detachering.

 

Verantwoordelijkheden van werkgever

Kamphorst Detachering is verantwoordelijk voor:

a. Het creëren van een veilig werkklimaat waar men elkaar met respect bejegent, er ruimte is voor constructief overleg en ongewenst gedrag in welke vorm dan ook voorkomen en aangepakt wordt;

b. De kenbaarheid en implementatie van onderhavig antidiscriminatiebeleid. Hieronder wordt onder meer verstaan het ervoor zorgdragen dat de medewerkers:

 • geïnformeerd zijn over en vertrouwd zijn met het beleid. Het beleid wordt hiertoe bij indiensttreding overhandigd als onderdeel van het personeelshandboek en uitvoerig doorgenomen.
 • goede instructies hebben gekregen hoe discriminatie en discriminerende verzoeken te herkennen en te weten hoe te handelen. Hiervoor worden medewerkers bij indiensttreding verplicht de voorlichtingswebsite www.werkjijmeezegnee.nl te bezoeken en de daarop weergegeven informatie en ondersteunende filmpjes door te nemen.

c. De evaluatie en bijstelling van onderhavig beleid. Jaarlijks wordt het beleid getoetst en zo nodig aangepast. Ook worden jaarlijks alle medewerkers verzocht om de bovengenoemde website opnieuw te bekijken en om in het teamoverleg met elkaar ervaringen hieromtrent uit te wisselen.

 

Vragen over dit anti-discriminatiebeleid of melden van discriminerend gedrag?

Kamphorst Detachering Arjan Groothoff email: groothoff@kamphorstpersoneel.nl | tel: (0317) 620722

Voor onze privacystatement klik hier en meer informatie over het ABU keurmerk hier.